Opetussuunnitelma

Kirjoittajalukiossa opiskellaan kaunokirjallisten ja asiatekstien kirjoittamista viidessä kirjoittajaohjelmassa 13 pakollisen kurssin verran. Lisäksi on mahdollista valita valinnaisia kursseja.

Kirjoittajalukion opetuksessa tavoitteena on tutustua monipuolisesti kirjoittamisen eri lajeihin ja kehittää omaa kirjoittajalaatua. Opetus ohjaa rakentamaan omaa identiteettiä kielen ja kirjoittamisen myötä.

Oppiaineena kirjoittaminen tarjoaa käytännön kirjoittamisen taitoja laveasti niin kaunokirjallisuuden kuin asiakirjoittamisen saralta. Kirjoittamisen taitoja opitaan monimuotoisten työskentelytapojen ja vuorovaikutuksen kautta. Kirjoittamisen opetus ohjaa aktiiviseen lukemiseen, tekstin tuottamiseen, käsittelyyn ja tulkintaan. Opetus tähtää hyvään kirjalliseen ilmaisuun ja yksilön oman persoonallisen kielellisen ilmaisun löytämiseen. Kaikkiin kirjoittamisen kursseihin sisältyy palautteen antamista, itsearviointia, reflektointia ja oman oppimisen seurantaa.

Kirjoittamisen opetuksen tavoitteet tukevat äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sekä muiden lukioaineiden opetuksen tavoitteita.

Opetuksen tavoitteet

Kirjoittamisen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittää ajatteluaan ja kirjallista ilmaisukykyään
  • syventää ymmärrystään tekstien eri genreistä ja konteksteista
  • hioo kirjoittamistaitojaan niin, että osaa eritellä, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä eri yhteyksiin entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista
  • oppii antamaan ja vastaanottamaan monipuolista palautetta
  • osaa hyödyntää tietotekniikkaa kirjoittamisprosessin välineenä ja julkaisukanavana
  • osaa valikoida ja kriittisesti arvioida lähdemateriaaleja ja käyttää niitä kirjoittamisensa pohjana tai inspiraationsa lähteenä

Arviointi

Kirjoittajaohjelmien opinnot arvioidaan numeerisesti lukuun ottamatta kurssia Kirjoittamisen perusteet KI1, lyriikan kursseja KIL1, KIL2 ja KIL3 sekä oman ilmaisun kursseja KIO2 ja KIO3, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjoittajakursseilla opiskelija saa monipuolista palautetta. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tuotokset, niiden prosessointi, aktiviinen osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien palauttaminen.

Opetuksessa kehitetään opiskelijan taitoja, jotka rakentavat myönteistä mutta realistista käsitystä opiskelijasta kirjoittajana.

Share