Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Kirjoittajalukiossa opiskellaan kaunokirjallisten ja asiatekstien kirjoittamista 14 pakollisen kurssin verran. Lisäksi on mahdollista valita valinnaisia kirjoittamisen kursseja.

Kirjoittajalukion opetuksessa tavoitteena on tutustua monipuolisesti kirjoittamisen eri lajeihin ja kehittyä omaääniseksi, prosessista tietoiseksi kirjoittajaksi. Opetus ohjaa rakentamaan omaa kirjoittajaidentiteettiä harjoittamalla käytännön kirjoittamistaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä kieli- ja kontekstitietoista kielen käyttöä.

Oppiaineena kirjoittaminen tarjoaa käytännön kirjoittamisen taitoja laveasti niin kaunokirjallisuuden kuin asiakirjoittamisen saralta. Kirjoittamisen taitoja opitaan monimuotoisten työskentelytapojen ja vuorovaikutuksen kautta. Kirjoittamisen opetus ohjaa aktiiviseen ja analyyttiseen lukemiseen, tekstin tuottamiseen, käsittelyyn ja tulkintaan. Opetus tähtää hyvään, omaääniseen kirjalliseen ilmaisuun. Kaikkiin kirjoittamisen kursseihin sisältyy palautteen antamista, itsearviointia, reflektointia ja oman oppimisen seurantaa.

Kirjoittamisen opetuksen tavoitteet tukevat äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sekä muiden lukioaineiden opetuksen tavoitteita.

Opetuksen tavoitteet

Kirjoittamisen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittää ajatteluaan ja kirjallista ilmaisukykyään
  • syventää ymmärrystään tekstien eri genreistä ja konteksteista
  • hioo kirjoittamistaitojaan niin, että osaa eritellä, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä eri yhteyksiin entistä tietoisempana niiden tavoitteista, kohderyhmistä ja konteksteista
  • oppii antamaan ja vastaanottamaan monipuolista palautetta
  • osaa hyödyntää tietotekniikkaa kirjoittamisprosessin ja julkaisun välineenä
  • osaa valikoida ja kriittisesti arvioida lähdemateriaaleja ja käyttää niitä kirjoittamisensa pohjana tai inspiraationsa lähteenä

Arviointi

Kirjoittamisen opinnot arvioidaan numeerisesti lukuun ottamatta kurssia Kirjoittamisen perusteet KIY1, lyriikan kursseja KIL1, KIL2 ja KIL3 sekä oman ilmaisun ja kirjoittajana kehittymisen kursseja KIO1–5, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjoittamisen kursseilla opiskelija saa monipuolista palautetta. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tuotokset, niiden prosessointi, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien palauttaminen.

Opetuksessa kehitetään opiskelijan taitoja, jotka rakentavat myönteistä mutta realistista käsitystä opiskelijasta kirjoittajana.

Share